Mike Fratello
出生日期:
1947年2月24日
出生城市:
Hackensack, New Jersey
高  中:
Hackensack in Hackensack, New Jersey
大  学:
Montclair State College
执教生涯:
17年 3支球队 11次进入季后赛
常  规  赛:
1215场 667胜548负 胜率54.9%
季  后  赛:
62场 20胜42负 胜率32.3%
总  决  赛:
0次
总  冠  军:
0个
最佳教练:
1次 (85-86赛季)历年最佳教练一览>>
常规赛
赛季 球队 执教 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 胜率
06-07 孟菲斯灰熊 30 43.9% 33.3 75.8 36.2% 5.9 16.4 77.2% 22.1 28.6 37.6 10.5 27.1 18.0 7.3 4.2 15.0 22.9 94.5 6 24 20.0%
05-06 孟菲斯灰熊 82 44.8% 33.5 74.7 37.4% 7.2 19.2 71.1% 18.0 25.3 39.2 10.2 29.0 19.3 7.3 5.4 12.9 21.4 92.2 49 33 59.8%
04-05 孟菲斯灰熊 66 45.0% 34.2 76.0 35.9% 6.8 18.9 75.5% 18.2 24.2 38.4 10.3 28.1 20.8 8.6 5.8 13.7 22.7 93.4 40 26 60.6%
98-99 克里夫兰骑士 50 43.9% 31.2 71.2 34.1% 3.6 10.7 74.9% 20.3 27.1 35.8 9.4 26.3 21.9 9.0 4.1 14.8 24.2 86.4 22 28 44.0%
97-98 克里夫兰骑士 82 45.4% 34.4 75.7 37.2% 3.6 9.8 75.6% 20.2 26.7 40.1 11.6 28.4 23.1 9.9 5.1 16.6 23.6 92.5 47 35 57.3%
96-97 克里夫兰骑士 82 45.3% 33.0 72.8 37.6% 5.9 15.7 72.3% 15.6 21.6 37.4 11.1 26.3 20.9 8.0 3.8 13.6 23.0 87.5 42 40 51.2%
95-96 克里夫兰骑士 82 46.0% 33.7 73.1 37.7% 7.3 19.3 76.3% 16.5 21.6 35.6 10.6 25.1 22.2 8.2 4.1 12.0 20.5 91.1 47 35 57.3%
94-95 克里夫兰骑士 82 44.1% 33.6 76.3 38.5% 4.9 12.6 76.0% 18.4 24.2 40.0 12.7 27.3 20.4 7.7 4.3 13.3 20.7 90.5 43 39 52.4%
93-94 克里夫兰骑士 82 46.5% 38.2 82.1 36.2% 3.6 9.9 77.0% 21.2 27.5 42.0 13.3 28.7 25.0 8.6 5.2 13.4 20.7 101.2 47 35 57.3%
89-90 亚特兰大老鹰 82 48.7% 41.7 85.6 30.2% 1.5 5.0 76.4% 23.7 31.0 42.2 15.5 26.7 22.2 8.7 4.3 15.1 22.8 108.5 41 41 50.0%
88-89 亚特兰大老鹰 82 47.2% 41.6 88.2 27.7% 1.3 4.8 80.0% 26.4 33.0 45.0 16.7 28.2 24.3 10.0 5.8 15.6 22.9 111.0 52 30 63.4%
87-88 亚特兰大老鹰 82 48.5% 42.0 86.6 30.1% 1.0 3.4 76.7% 22.8 29.8 44.0 15.0 29.0 25.1 7.7 6.5 14.7 25.0 107.9 50 32 61.0%
86-87 亚特兰大老鹰 82 48.1% 41.9 87.1 31.8% 1.6 5.2 75.9% 24.6 32.5 46.6 16.5 30.1 25.4 8.5 6.2 15.4 26.2 110.0 57 25 69.5%
85-86 亚特兰大老鹰 82 49.1% 42.0 85.7 19.9% 0.4 2.0 73.2% 24.1 33.0 44.6 15.2 29.4 24.7 9.0 5.3 17.5 26.5 108.6 50 32 61.0%
84-85 亚特兰大老鹰 82 34 48 41.5%
83-84 亚特兰大老鹰 82 40 42 48.8%
80-81 亚特兰大老鹰 3 0 3 0.0%
NBA执教生涯 执教球队 执教 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 胜率
17年 3支 1215 667 548 54.9%
季后赛
赛季 球队 执教 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 胜率
05-06 孟菲斯灰熊 4 45.1% 30.0 66.5 31.3% 3.8 12.0 72.6% 20.5 28.3 34.3 8.3 26.0 14.0 4.8 3.8 16.0 27.5 84.3 0 4 0.0%
04-05 孟菲斯灰熊 4 47.3% 41.5 87.8 39.2% 7.8 19.8 70.6% 12.0 17.0 39.5 11.8 27.8 21.0 5.8 4.5 9.8 24.5 102.8 0 4 0.0%
97-98 克里夫兰骑士 4 43.5% 26.8 61.5 29.2% 1.8 6.0 72.3% 25.5 35.3 34.5 10.0 24.5 18.5 8.5 3.0 17.3 23.8 80.8 1 3 25.0%
95-96 克里夫兰骑士 3 42.3% 31.3 74.0 25.4% 5.3 21.0 77.8% 11.7 15.0 37.0 11.7 25.3 19.7 6.3 4.7 11.3 21.0 79.7 0 3 0.0%
94-95 克里夫兰骑士 4 40.8% 27.3 66.8 41.7% 6.3 15.0 74.4% 21.8 29.3 27.8 7.3 20.5 17.5 10.0 2.8 14.5 21.5 82.5 1 3 25.0%
93-94 克里夫兰骑士 3 43.3% 33.7 77.7 42.1% 5.3 12.7 72.5% 22.0 30.3 37.7 15.3 22.3 20.3 7.3 1.0 13.0 22.3 94.7 0 3 0.0%
88-89 亚特兰大老鹰 5 45.0% 35.4 78.6 28.3% 2.6 9.2 77.2% 29.8 38.6 41.6 15.2 26.4 25.6 5.4 5.8 13.0 24.0 103.2 2 3 40.0%
87-88 亚特兰大老鹰 12 50.3% 42.6 84.7 25.9% 1.2 4.5 78.5% 22.3 28.3 38.6 12.6 26.0 26.4 7.6 5.1 11.8 26.2 108.6 6 6 50.0%
86-87 亚特兰大老鹰 9 47.7% 37.2 78.1 22.6% 0.8 3.4 75.2% 24.9 33.1 42.3 14.3 28.0 26.0 6.6 6.0 14.4 29.0 100.1 4 5 44.4%
85-86 亚特兰大老鹰 9 49.4% 43.4 88.0 28.6% 0.7 2.3 73.0% 23.4 32.1 43.4 13.3 30.1 26.1 7.3 5.1 15.0 26.0 111.0 4 5 44.4%
83-84 亚特兰大老鹰 5 2 3 40.0%
NBA执教生涯 执教球队 执教 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 胜率
11年 3支 62 20 42 32.3%