Brian Hill
Brian Hill
出生日期:
1947年9月19日
出生城市:
East Orange, New Jersey
高  中:
Our Lady of the Valley in Orange, New Jersey
大  学:
Kennedy College
执教生涯:
9年 2支球队 4次进入季后赛
常  规  赛:
613场 298胜315负 胜率48.6%
季  后  赛:
40场 18胜22负 胜率45.0%
总  决  赛:
1次
总  冠  军:
0个
常规赛
赛季 球队 执教 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 胜率
06-07 奥兰多魔术 82 47.2% 35.1 74.3 35.6% 4.2 11.7 70.2% 20.5 29.2 40.7 11.2 29.5 18.6 6.9 5.1 16.3 23.2 94.8 40 42 48.8%
05-06 奥兰多魔术 82 47.2% 35.5 75.2 37.6% 3.6 9.7 73.0% 20.3 27.8 40.2 10.9 29.3 18.2 6.5 4.4 14.4 23.3 94.9 36 46 43.9%
99-00 温哥华灰熊 22 44.9% 35.9 79.9 33.8% 3.0 9.0 73.7% 18.7 25.4 41.9 12.8 29.1 19.2 6.7 4.1 16.7 24.7 93.5 4 18 18.2%
98-99 温哥华灰熊 50 42.8% 32.9 76.8 32.7% 3.0 9.1 71.7% 20.2 28.2 40.2 13.0 27.2 19.3 8.4 4.0 16.1 22.5 88.9 8 42 16.0%
97-98 温哥华灰熊 82 45.8% 36.7 80.1 36.2% 4.0 11.0 73.9% 19.3 26.2 41.4 13.2 28.2 23.9 7.5 4.3 16.5 22.1 96.6 19 63 23.2%
96-97 奥兰多魔术 49 43.2% 34.3 79.4 34.1% 6.4 18.9 72.4% 17.3 24.0 40.9 13.8 27.2 20.6 7.9 4.4 15.7 20.7 92.4 24 25 49.0%
95-96 奥兰多魔术 82 48.2% 39.1 81.0 37.8% 7.6 20.1 69.1% 18.8 27.2 41.1 11.8 29.3 25.4 8.1 5.0 13.9 20.8 104.5 60 22 73.2%
94-95 奥兰多魔术 82 50.2% 42.2 84.1 37.0% 6.4 17.2 66.9% 20.1 30.1 44.0 14.0 30.0 27.8 8.2 6.0 15.5 21.0 110.9 57 25 69.5%
93-94 奥兰多魔术 82 48.5% 40.7 83.9 34.7% 4.8 13.9 67.8% 19.4 28.6 43.1 14.4 28.7 25.2 8.3 5.6 15.7 20.9 105.7 50 32 61.0%
NBA执教生涯 执教球队 执教 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 胜率
9年 2支 613 47.0% 37.4 79.5 36.0% 5.0 13.7 70.5% 19.5 27.7 41.5 12.7 28.8 22.5 7.6 4.9 15.5 21.9 99.2 298 315 48.6%
对手 45.8% 37.3 81.3 36.1% 5.2 14.4 73.9% 19.5 26.3 41.0 12.9 28.1 23.0 8.8 5.2 14.1 22.9 99.2
季后赛
赛季 球队 执教 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 胜率
06-07 奥兰多魔术 4 47.8% 34.5 72.3 34.5% 2.5 7.3 57.9% 16.5 28.5 40.3 11.3 29.0 18.0 4.3 3.5 14.0 24.3 88.0 0 4 0.0%
95-96 奥兰多魔术 12 49.9% 38.1 76.3 33.9% 6.2 18.2 58.6% 15.9 27.2 37.8 12.7 25.1 21.5 6.7 3.3 12.8 22.3 98.3 7 5 58.3%
94-95 奥兰多魔术 21 48.2% 37.2 77.3 39.6% 8.5 21.4 66.9% 19.5 29.1 40.2 12.8 27.4 23.2 7.3 5.2 14.1 23.9 102.4 11 10 52.4%
93-94 奥兰多魔术 3 42.4% 32.3 76.3 36.4% 6.7 18.3 67.0% 20.3 30.3 40.0 16.0 24.0 19.7 6.3 7.7 17.7 22.3 91.7 0 3 0.0%
NBA执教生涯 执教球队 执教 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 胜率
4年 1支 40 48.2% 36.9 76.4 37.5% 7.1 18.8 63.7% 18.2 28.6 39.5 12.9 26.6 21.9 6.7 4.7 14.0 23.3 98.9 18 22 45.0%
对手 45.6% 35.5 77.8 37.6% 6.5 17.3 75.1% 21.6 28.7 40.2 13.4 26.9 22.6 7.7 4.0 12.5 23.8 99.1